Przejdź do: Pamiętajmy o jeziorach

Statut

STATUT FUNDACJI OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

Stan środowiska Wielkich Jezior Mazurskich, jednego z najcenniejszych zespołów przyrodniczych w kraju o znaczeniu turystyczno-rekreacyjnycm w skali ogólnokrajowej, a nawet europejskiej, wymaga zwiększenia aktywności społecznej na rzecz ochrony środowiska tego regionu, a także stworzenia nowych skutecznych form działania w tym zakresie.

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich tworzona przez Skarb Państwa i gminy położone w tej strefie jest praktycznym wyrazem tych idei.

§ 1

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez osoby prawne i fizyczne zwane dalej „Fundatorami” wymienione
w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (j.t. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja posiada osobowość prawną.

3. Siedzibą Fundacji jest miasto Giżycko.

4. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

C E L E F U N D A C J I

§ 5

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie i wspomaganie działań na rzecz ochrony regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

2. Stymulowanie inicjatyw proekologicznych i stworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności.

3. Promowanie budowy oczyszczalni ścieków i innych rozwiązań uniemożliwiających dalszą degradację środowiska.

4. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.

5. Rozwój form swobodnego przepływu między Polską i innymi krajami idei, myśli naukowo-technicznej związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.

6. Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględnianie praw ekologii w rozwoju regionu i kraju.

7. Upowszechnianie ekologiczych metod w rolnictwie służących szczególnie produkcji zdrowej żywności.

8. Organizowanie i popieranie budowy, modernizacji, rozwoju obiektów służących aktywizacji turystyki krajowej i zagranicznej, bezpiecznych ekologicznie.

9. Podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych dla regionu celów związanych z ochroną jezior mazurskich.

Działania powyższe będą ściśle powiązane z realizacją Generalnego Planu Zagospodarowania Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Wspomaganie finansowe działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska i proekologicznych działań gospodarczych.

3. Organizowanie i prowadzenie międzynarodowej wymiany doświadczeń i myśli naukowo-technicznej w dziedzinie ochrony środowiska.

4. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą działającymi na rzecz i w zakresie ochrony środowiska.

M A J Ą T E K F U N D A C J I

§ 7

1. Majątek początkowy Fundacji stanowią środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

2. Majątek Fundacji zwiększają:

a) darowizny, spadki, zapisy osób prawnych i osób fizycznych zarówno rzeczowe jak i finansowe w złotych polskich oraz dewizach – niezależnie od miejsca siedziby lub obywatelstwa darczyńcy,

b) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

c) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, w tym odsetki bankowe od wkładów pieniężnych,

d) dochody z działalności gospodarczej,

e) inne wpływy i dochody.

3. Fundacja tworzy fundusz rezerwowy.

O R G A N Y F U N D A C J I

§ 8

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji.

2. Zarząd Fundacji.

RADA F U N D A C J I

§ 9

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z 9 – 30 osób – przedstawicieli władz rządowych i samorządowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich oraz przedstawicieli instytucji krajowych i zagranicznych zajmujących się ochroną środowiska.

2. W skład Rady wchodzą:

a) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub jego pełnomocnik,

b) Burmistrzowie i Wójtowie gmin Regionu Wielkich Jezior Mazurskich oraz gmin z Regionem związanych, bądź ich pełnomocnicy.

Zasięg terytorialny Regionu Wielkich Jezior Mazurskich oraz gmin z nim związanych określa załącznik Nr 3 do Statutu.

Warunkiem wejścia do Rady Fundacji przedstawiciela gminy jest:

– podjęcie stosownej uchwały przez radę gminy,

– zapłacenie przez gminę jednorazowo kwoty 10 tys. zł,

– wpłacenie przez gminę rocznej składki w wysokościach i terminach określonych przez Radę Fundacji.

c) wybrani przez Radę na wniosek Zarządu przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

a) zaprzestania pełnienia przez członka Rady stanowiska określonego w ust. 2 pkt lit. a i lit. b,

b) odwołania pełnomocnictwa,

c) odwołania przez Radę Fundacji osób, o których mowa w ust. 2 pkt lit. c.

Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania osób wchodzących w skład Rady określa Regulamin Rady Fundacji. Każdorazowa zmiana w składzie Rady wymaga dokonania zmiany w rejestrze Fundacji.

4. W posiedzeniach Rady, za jej zgodą, mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele proekologicznych instytucji krajowych i zagranicznych, a w szczególności przedstawiciele: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wspólnot Europejskich, Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska.

5. Członkowie Rady wybierają spośród siebie na okres 2 lat Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

6. Wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2­/3 członków Rady.

7. Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy na rok.

8. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć wszyscy Fundatorzy z prawem wyrażania swojej opinii.

9. Wszystkie funkcje w Radzie sprawowane są honorowo.

10. Sprawy związane ze zwrotem wydatków poczynionych przez osoby, o których mowa w ust. 1 określa Regulamin Rady.

11. Do kompetencji Rady należy:

a) określanie programów długofalowych oraz zatwierdzanie rocznych planów Fundacji,

b) zawieszanie w czynnościach ( z ważnych powodów ) członków Zarządu,

c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

d) przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności gospodarczej, ocena rocznych sprawozdań finansowych,

e) udzielanie absolutorium Zarządowi,

f) uchwalanie regulaminu Rady,

g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,

h) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji,

i) dokonywanie zmian statutu Fundacji,

j) podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji,

k) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, akcji i udziałów w spółkach,

l) powoływanie w miarę potrzeb Zespołów Ekspertów,

ł) dokonywanie uzupełnień w składzie Rady Fundacji,

m) zatwierdzanie wniosków Zarządu o tworzeniu i likwidacji zakładów Fundacji,

n) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji,

o) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Fundatorów i Zarząd.

12. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 11 punkt lit. i , j, gdzie wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

13.Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Fundację w sprawach wynikających ze stosunku pracy wobec Prezesa Zarządu.

Z A R Z Ą D F U N D A C J I

§ 10

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.

2. Prezesa Zarządu powołuje Rada.

3. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada na wniosek Prezesa Zarządu.

4. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy dla etatowych członków Zarządu i pozostałych pracowników Fundacji.

5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki gospodarcze i finansowe, reprezentuje Fundację na zewnątrz, tworzy i likwiduje zakłady Fundacji oraz określa zasady ich działalności.

6. Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i złożyć Radzie Fundacji bilans na ostatni dzień roku kalendarzowego, rachunek zysków i strat za ubiegły rok oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Fundacji w tym okresie. Wymienione dokumenty winne być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa złożenia podpisu powinna być umotywowana.

7. Zarząd jest właściwy we wszystkich innych sprawach Fundacji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji.

8. Prezes Zarządu odpowiada za należyte prowadzenie rachunkowości Fundacji.

9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są uprawnieni łącznie dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.

10. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 11

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych ze składu Rady Fundacji.

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie i ocena całokształtu działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej oraz bieżącej pracy Zarządu Fundacji,

b) przedkładanie Radzie Fundacji wniosków i zaleceń, wynikających z przeprowadzonych kontroli,

c) przedkładanie Radzie Fundacji wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Fundacji,

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

D Z I A L A L N O Ś Ć G O S P O D A R C Z A

§ 12

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju na zasadach rachunku ekonomicznego poprzez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady. Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce.

2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.

3. Na czele zakładu stoi kierownik powoływany i odwoływany przez Zarząd.

4. Zakres działalności gospodarczej określa załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

INNE POSTANOWIENIA

§ 13

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona lub z powodu wyczerpania się jej środków finansowych i majątku podejmuje Rada.

2. Majątek pozostały po likwidacji zostanie przekazany przez Radę na cele społecznie i gospodarczo zbieżne z celami Fundacji.

3. O podjęciu uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw środowiska.

Załącznik Nr 1

do Statutu Fundacji Ochrony

Wielkich Jezior Mazurskich

F U N D A T O R Z Y

bez określenia wysokości udziałów

1. Gmina miejska Mrągowo reprezentowana przez Z-cę Burmistrza Miasta
Mrągowo –Romana Wiśnika.

2. Gmina Ruciane Nida reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane Nida Jana Skulmowskiego oraz Członka Zarządu Miasta i Gminy
Ruciane Nida –Andrzeja Krzynówka.

3. Gmina miejska Kętrzyn reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kętrzyn –
Andrzeja Stefana Sobczaka.

4. Gmina miejska Giżycko reprezentowana przez Burmistrza Miasta Giżycko –
Jana Grabowskiego oraz Członka Zarządu Miasta Giżycko Jana Marcina Pawlucia.

5. Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Suwalskiego
Franciszka Wasika.

6. Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Olsztyńskiego –
RomanaPrzedwojskiego.

7. Roman Wiśnik

8. Andrzej Stefan Sobczak

9. Franciszek Wasik

10. Roman Przedwojski

11. Roman Władysław Stańczyk

12. Witold Stanisław Berger

13. Wirgiliusz Aleksander Żurowski

Załącznik Nr 2 do Statutu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

I.Przedmiot działalności Fundacji określony jest ustaleniami § 5 Statutu.

II.Formę organizacji działalności Fundacji regulują ustalenia § 9, 10, 11, i 12 Statutu.

III.Organem kierującym działalnością Fundacji jest Zarząd Fundacji, któregokompetencje określa § 10 Statutu.

IV.Składniki majątkowe Fundacji przeznaczone na działalność Fundacji określa§ 7Statutu.

V.Zakres działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:

81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni

58.11.Z Wydawanie książek

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.22.ZRoboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

43.31.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.22.Z 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

63.11.Z 63.11.Z Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

71.11.Z Działalność w zakresie architektury

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.90.Z 74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

84.12.Z 84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją,kulturą oraz pozostałymi usługami pomocniczymi z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

85.59.B 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane

37.00.ZOdprowadzanie i oczyszczanie ścieków

38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.12.ZZbieranie odpadów niebezpiecznych

38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.22.ZPrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

39.00.Z 39.00.ZDziałalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

81.29.Z81.29.Z Pozostałe sprzątanie

94.99.Z94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

91.01.ADziałalność bibliotek

47.19.Z. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowejlubinternet

58.21.Z.Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

71.20.B.Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

74.10.Z. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

79.12.Z.Działalność organizatorów turystyki

82.11.Z.Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

82.19.Z.82.19.ZWykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentówi pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

82.30.Z.Działalność związana z organizacją targów , wystaw i kongresów

85.51.Z.Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z.Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

90.03.Z.Artystyczna i literacka działalność twórcza

93.29.Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

VI. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:

1.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad dotyczących prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.

2.Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzeń oraz wielkość środków na wynagrodzenia, nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalnościgospodarczej określa Rada Fundacji.

3.Fundacja opłaca podatek od wynagrodzeń pracowników i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych według zasad przewidzianych dla pracowników gospodarkinieuspołecznionej.

4.Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczejFundacji podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla gospodarki nieuspołecznionej.

5.Działalność gospodarcza Fundacji opodatkowana jest według zasad obowiązujących osoby prawne nie będące jednostkami gospodarkiuspołecznionej.

Załącznik Nr 3

do Statutu Fundacji Ochrony

Wielkich Jezior Mazurskich

ZASIĘG TERYTORIALNY REGIONU WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH
ORAZ GMIN Z NIM ZWIĄZANYCH

1. Miasto Giżycko

2. Miasto Kętrzyn

3. Miasto Mrągowo

4. Miasto i Gmina Biała Piska

5. Miasto i Gmina Mikołajki

6. Miasto i Gmina Orzysz

7. Miasto i Gmina Pisz

8. Miasto i Gmina Ruciane-Nida

9. Miasto i Gmina Ryn

10. Miasto i Gmina Węgorzewo

11. Gmina Giżycko

12. Gmina Kętrzyn

13. Gmina Kruklanki

14. Gmina Miłki

15. Gmina Mrągowo

16. Gmina Piecki

17. Gmina Pozezdrze

18. Gmina Sorkwity

19. Gmina Stare Juchy

20. Gmina Świętajno

21. Gmina Wydminy

22. Gmina Kowale Oleckie

23. Miasto i Gmina Gołdap

24. Gmina Rozogi

Zobacz też:

Aktualności