Od 1 lipca mamy obowiązek zgłaszania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków informacji dotyczących sposobu ogrzewania naszego domostwa. Deklarację wypełniają właściciele i zarządcy budynków.

 

CEEB to rodzaj ankiety w której podaje się: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby; adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw; informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach; a także opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy i adres e-mail.

Deklaracja CEEB dotyczy każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW.

Wpisu do CEEB w przypadku nowopowstałych budynków dokonujemy w terminie do 14 dni od daty odbioru. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy począwszy od 1 lipca 2021 r.

 

Jak złożyć deklarację?

– W formie elektronicznej, czyli przez Internet – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu.

– W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Za stworzenie, wdrożenie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie przestarzałego ogrzewania i walce ze smogiem.

 

Uwaga: obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!