OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE

DZIAŁANIE 10.3 Rozwój samozatrudnienia

 

FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Zakres i zasady organizacji konkursu oraz warunki przyznania dofinansowania realizacji projektu określa dokument pn: Regulamin konkursu nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-006/19, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia, którego celem jest wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do funkcjonowania na rynku.

 

Celem partnerstwa są:

wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji partnerskiego projektu konkursowego obszarze wsparcia osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej w powiatach: węgorzewskim, giżyckim i piskim – konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-006/19 (Oś 10, Działanie 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020).

 

Planowany okres realizacji projektu: marzec 2020 r. – grudzień 2021r.

 

W przypadku przystąpienia partnera do realizacji projektu w ramach działania 10.3 Liderem projektu (partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu) będzie FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH, partnerami będą  podmioty spoza sektora finansów publicznych, wybrane w wyniku niniejszego naboru.

 

 1. Lider wraz z partnerami opracuje:
 2. Koncepcję realizacji zaplanowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w szczególności z uwzględnieniem: „Regulamin konkursu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, działanie 10.3, konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-006/19” oraz innych obowiązujących dokumentów.
 3. Wniosek o dofinansowanie projektu.
 4. Umowę partnerską/porozumienie określającą zasady realizacji projektu, w szczególności (zgodnie z regulaminem konkursu):
 5. a) przedmiot porozumienia albo umowy
 6. b) prawa i obowiązki stron,
 7. c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
 8. d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
 9. e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielanego każdemu z partnerów,
 10. f) sposób postępowania w przypadku niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy,
 11. g) sposób egzekwowania przez beneficjenta lub partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera.
 12. h) w przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej/pomocy de minimis – obowiązki Lidera i partnerów w tym projekcie.

 

 1. W ramach konkursu mogą być składane wnioski realizujące wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOOP RPO WiM 2014-2020, tj.:

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

W ramach projektów zapewnione zostanie bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:

 1. Wsparcie w postaci usług szkoleniowych (indywidualnych i grupowych) udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej).
 2. Wsparcie bezzwrotne, które udzielane jest jako stawka jednostkowa (stawka jednostkowa na samozatrudnienie).
 3. Finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dzień przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

W zakresie planowanej interwencji premiowani będą uczestnicy, którzy w ramach utworzonej działalności gospodarczej stworzą dodatkowe miejsce/miejsca pracy.

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze: 

 1. W toku naboru Ogłaszający zamierza wyłonić partnera spoza sektora finansów publicznych należącego do następującej kategorii:

– wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 1. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu na podstawie:

a). art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.),

b). art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

c). art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz.1541 z późn .zm.),

 1. Podmioty deklarujące gotowość do współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w celu opracowania koncepcji projektu i jego tekstu.
 2. Podmioty deklarujące potencjalny wkład w realizację celu partnerstwa przez m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.
 3. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów i wytycznych, a działania potencjalnego partnera są zgodne z celami partnerstwa.
 4. Podmioty, które prowadzą działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.
 5. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem podatków, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
 6. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

 1. Wnioskodawca/Partner musi spełnić warunki zawarte w poniższych kryteriach merytorycznych: 

 

Projekt jest skierowany do grup docelowych zamieszkujących – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego – obszar obejmujący powiaty: nidzicki, szczycieński, mrągowski.
Wnioskodawca zapewnia biura rekrutacyjno-konsultacyjne w każdym z powiatów objętych projektem.
Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie realizacji projektu z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie, na etapie ubiegania się o dofinansowanie, jest zgodny z zapisami Regulaminu konkursu (o ile dotyczy)
Wnioskodawca składa wniosek, którego wartość dofinansowania jest równa alokacji na konkurs.
Wnioskodawca w okresie od 2007 roku do dnia ogłoszenia konkursu był beneficjentem lub partnerem co najmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków publicznych i/lub prywatnych, w ramach którego udzielane było wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

 1. Warunki i termin realizacji: 
 2. Wybór partnera nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy partnerskiej/porozumienia na realizację Projektu.
 3. Zasady współpracy i partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej umowy partnerskiej/porozumienia, opracowanej wspólnie przez partnerów.
 4. FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 5. Opis sposobu przygotowania oferty:
 6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 8. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularz stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 9. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia oraz musi zawierać informacje i dokumenty wymagane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 10. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.
 11. Wszelkie korekty dokonane przez Oferenta muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
 12. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Ogłoszeniu dokumenty.
 13. Dokumenty, których żąda Ogłaszający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu Oferenta.
 14. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.
 15. Wzory załączników należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Ogłoszeniu. W przypadku złożenia przez Oferenta własnych formularzy ich merytoryczna zawartość musi być tożsama z treścią formularzy niniejszego ogłoszenia.
 16. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Ogłaszającego.
 17. Oferent powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w wewnętrznej (z adresem zwrotnym) i zewnętrznej zamkniętej kopercie z napisem:

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Oferenta (pieczęć).

Adresat:

FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

UL. ŁUCZAŃSKA 1

11-500 Giżycko

 

 

OFERTA PARTNERA

spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 2014-2020, konkurs zamknięty nr  RPWM.10.03.00-IP.01-28-006/19   

Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy,

Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia

 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

31.10.2019 r. godz. 1000

 

 1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.
 2. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Ogłaszający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

VII. Termin i miejsce składania ofert:

 1. W terminie do 21 dniod daty ogłoszenianaboru tj. do dnia 31 października 2019 r. do godz. 1000FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH UL. ŁUCZAŃSKA 1 11-500 Giżycko (uwaga: decyduje data wpływu).
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 października 2019 r. o godzinie 1100w siedzibie FUNDACJI OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICHUL. ŁUCZAŃSKA 1 11-500 Giżycko pok. 12

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego) oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów. Informacja o wyborze partnera podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej FOWJM.

 

VIII. Wybór partnera:

 1. FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH dokona wyboru partnera w oparciu o następujące kryteria:
 2. CELE STATUTOWE (zgodność misji i celów z celami partnerstwa, zgodność misji i celów podmiotu ze złożoną ofertą współpracy partnerskiej) (punktacja 0 – 5)
 3. DOŚWIADCZENIE – Oferent do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie udzielili wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla co najmniej 100 osób. (punktacja 0 – 20)

Poniżej 100 osób – 0 pkt

Powyżej 101 osób – 20 pkt

 1. PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY I WKŁAD OFERENTA W PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WNIOSKU APLIKACYJNEGO (punktacja 0 – 5)
 2. WKŁAD W REALIZACJĘ CELU PARTNERSTWA (ZASOBY LUDZKIE, ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE), OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW RZECZOWYCH, OSOBOWYCH I FINANSOWYCH, KTÓRE KANDYDAT NA PARTNERA JEST W STANIE WNIEŚĆ DO PROJEKTU W TRAKCIE JEGO REALIZACJI) ( punktacja 0 – 10)
 3. OPIS KONCEPCJI UDZIAŁU W PROJEKCIE – PROPOZYCJA REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU (punktacja 0 – 10)

 

 1. FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH wybierze na partnera podmiot, który uzyska największą liczbę punktów w ramach poszczególnych kategorii podmiotów wchodzących w skład partnerstwa.

 

 1. Wyniki konkursu:

 

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – www.jeziora.com.pl .

 

 1. Procedura odwoławcza:

Każdy z uczestniczących podmiotów będzie miał możliwość złożenia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie Partnera. W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję odwoławczą.

Każdy z uczestniczących podmiotów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Fuk

Tel 87 428 04 90

prezes@jeziora.com.pl

 

Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki:

 1. Formularz oferty.
 2. Regulamin konkursu nr 10.03.00-IP.01-28-006/19

 

zalacznik_nr_1_do_ogloszenia__formularz_oferty_006-19

2019_10.3_006_regulamin

OTWARTY NABÓR NA PARTNERA – RPWM.10.03.00-IP.01-28-006-19