OŚ PRIORYTETOWA 10 REGIONALNY RYNEK PRACY

 

DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ (PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO)

 

FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

 

w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Zakres i zasady organizacji konkursu oraz warunki przyznania dofinansowania realizacji projektu określa dokument pn: Regulamin konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania: 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Celem partnerstwa są:

wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, mającego na celu przede wszystkim zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach profilaktycznych osób w wieku aktywności zawodowej dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (powiaty giżycki, piski)

 

Celem Programu profilaktyki raka jelita grubego są działania zmierzające do podniesienia wzrostu zgłaszalności na badania kolonoskopowe kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, będących w grupie podwyższonego ryzyka a tym samym zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka jelita grubego (Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Zasady realizacji programu profilaktyki raka jelita grubego określa Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu.)

 

Planowany okres realizacji projektu: wrzesień 2020 r. – sierpień 2023 r.

 

W przypadku przystąpienia partnera do realizacji projektu w ramach działania 10.7 Liderem projektu (partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu) będzie FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH, partnerami będą podmioty spoza sektora finansów publicznych, wybrane w wyniku niniejszego naboru.

 

Szczegóły w ogłoszeniu o naborze na partnera.

Ogłoszenie o naborze na partnera – powiat piski, giżycki

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Formularz oferty_piski_giżycki

Załacznik nr 2 – Zał. nr 10 do RK_warunki wsparcia Załącznik do regulaminu raka jelita grubego_piski_giżycki

ZAłacznik nr 3 – Uchwala Nr 5.2018.XVI Stawki jednostkowe dot. raka jelita grubego_piski_giżycki.

Załączniik nr 4 – Regulamin konkursu zamknietego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001-20_piski_giżycki