banner01
banner02
banner03

STATUT FUNDACJI OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

STATUT
FUNDACJI OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

Stan środowiska Wielkich Jezior Mazurskich, jednego z najcenniejszych zespołów przyrodniczych w kraju o znaczeniu turystyczno-rekreacyjnym w skali ogólnokrajowej,  a nawet europejskiej, wymaga zwiększenia aktywności społecznej na rzecz ochrony środowiska tego regionu, a także stworzenia nowych skutecznych form działania w tym zakresie.

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich tworzona przez Skarb Państwa i gminy położone w tej strefie jest praktycznym wyrazem tych idei.

§1

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez osoby prawne i fizyczne zwane dalej „Fundatorami” wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Statutu.

§2

Fundacja działa na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (j.t. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§3

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Giżycko.
4. W Fundacji mogą być tworzone oddziały terenowe, zakłady lub przedstawicielstwa.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

CELE FUNDACJI

§5

Celami Fundacji są:

1. Inicjowanie i wspomaganie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska na obszarze działania Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.
2. Stymulowanie inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększenia ich skuteczności.
3. Promowanie innowacyjnych rozwiązań, badań naukowych oraz inwestycji na rzecz ochrony środowiska w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, poprawy efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, zapobiegania zmianom klimatu, bioróżnorodności przyrodniczej oraz innych działań związanych  z ochroną przyrody i  środowiska.
4. Tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska.
5. Sprzyjanie rozwojowi swobodnego przepływu między Polską i innymi krajami idei, myśli naukowo-technicznej związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.
6. Propagowanie idei ochrony środowiska i uwzględnianie praw ekologii w rozwoju regionu i kraju.
7. Upowszechnianie ekologicznych metod w rolnictwie służących szczególnie produkcji zdrowej żywności.
8. Organizowanie i popieranie wdrażania nowoczesnych rozwiązań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, budowy, modernizacji i rozwoju obiektów bezpiecznych ekologicznie i służących rozwojowi obszaru działania Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.
9. Podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych dla regionu celów związanych z ochroną jezior mazurskich.
10. Wspieranie i wzmacnianie rozwoju samorządności w kraju i za granicą.
11. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym  lokalnej  przedsiębiorczości, promocji  zatrudnienia , aktywizacji zawodowej i społecznej.
12. Wspieranie inicjatyw, innowacyjnych rozwiązań, badań naukowych, aktywności obywatelskiej, integracji wspólnot i społeczności lokalnych, a także wolontariatu.
13. Wspieranie rozwoju nauki, edukacji i placówek oświatowych w formach szkolnych i pozaszkolnych.
14. Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej.
15. Podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
16. Promowanie naturalnych walorów obszaru działania Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, działalność w zakresie turystyki, oświaty, kultury, sportu, zdrowego trybu życia oraz realizację programów zdrowotnych.
17. Prowadzenie działalności doradczej i szkoleniowej.

Działania opisane w pkt. 1 – 9 będą powiązane z Masterplanem dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

§6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Wspomaganie finansowe działalności społecznej na rzecz ochrony środowiska i proekologicznych działań gospodarczych.
3. Organizowanie i prowadzenie krajowej i międzynarodowej wymiany doświadczeń i myśli naukowo-technicznej w dziedzinie ochrony środowiska, rozwoju regionalnego, edukacji i innych dziedzin życia gospodarczego oraz społecznego.
4. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi, uczelniami wyższymi, placówkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorstwami, a także osobami fizycznymi w kraju i za granicą działającymi na rzecz, w zakresie ochrony środowiska oraz szeroko pojętego rozwoju regionu.
5. Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rzecz samorządów, ich jednostek, innych podmiotów oraz na cele statutowe Fundacji.
6. Pełnienie funkcji instytucji pośredniczącej w zakresie dysponowania funduszami zewnętrznymi w stosunku do podmiotów działających na rzecz rozwoju obszaru działania Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich.
7. Tworzenie funduszy pożyczkowych, poręczeniowych, itp.
8. Organizację różnych przedsięwzięć i imprez na rzecz ochrony środowiska i rozwoju obszaru działania Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
9. Integrację samorządów, a także organizacji pozarządowych i innych podmiotów o zbieżnych celach i zadaniach.

MAJĄTEK FUNDACJI

§7

1. Majątek początkowy Fundacji stanowią środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli
o ustanowieniu Fundacji.
2. Majątek Fundacji zwiększają:
a) darowizny, spadki, zapisy osób prawnych i osób fizycznych zarówno rzeczowe jak i finansowe w złotych polskich oraz dewizach – niezależnie od miejsca siedziby lub obywatelstwa darczyńcy,
b) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
c) dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, w tym odsetki bankowe od wkładów pieniężnych,
d) dochody z działalności gospodarczej,
e) inne wpływy i dochody.
3.Fundacja tworzy fundusz rezerwowy.

ORGANY FUNDACJI

§8

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji.

RADA FUNDACJI

§9

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, składa się z 9 – 30 osób – przedstawicieli władz rządowych i samorządowych Regionu Wielkich Jezior Mazurskich oraz przedstawicieli instytucji krajowych i zagranicznych zajmujących się ochroną środowiska.
2. W skład Rady wchodzą:
a) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub jego pełnomocnik,
b) Burmistrzowie i Wójtowie gmin Regionu Wielkich Jezior Mazurskich oraz gmin z Regionem związanych, bądź ich pełnomocnicy.
Zasięg terytorialny Regionu Wielkich Jezior Mazurskich oraz gmin z nim związanych określa załącznik Nr 3 do Statutu.
Warunkiem wejścia do Rady Fundacji przedstawiciela gminy jest:

  • podjęcie stosownej uchwały przez radę gminy,
  • zapłacenie przez gminę jednorazowo kwoty 10 tys. zł,
  • wpłacenie przez gminę rocznej składki w wysokościach i terminach określonych przez Radę Fundacji.

c) wybrani przez Radę na wniosek Zarządu przedstawiciele instytucji zajmujących się ochroną środowiska.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
a) zaprzestania pełnienia przez członka Rady stanowiska określonego w ust. 2 pkt lit. a i lit. b,
b) odwołania pełnomocnictwa,
c) odwołania przez Radę Fundacji osób, o których mowa w ust. 2 pkt lit. c.
Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania osób wchodzących w skład Rady określa Regulamin Rady Fundacji. Każdorazowa zmiana w składzie Rady wymaga dokonania zmiany w rejestrze Fundacji.
4. W posiedzeniach Rady, za jej zgodą, mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciele proekologicznych instytucji krajowych i zagranicznych, a w szczególności przedstawiciele: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Unii Europejskiej,  międzynarodowych organizacji działających na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju regionalnego.
5. Członkowie Rady wybierają spośród siebie na okres 4 lat Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
6. Wybór i odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym zwykłą wiekszością głosów, przy obecności co najmniej 2­/3 członków Rady.
7. Przewodniczący lub w jego zastępstwie Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy na rok.
8. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć wszyscy Fundatorzy z prawem wyrażania swojej opinii.
9. Wszystkie funkcje w Radzie sprawowane są honorowo.
10. Sprawy związane ze zwrotem wydatków poczynionych przez osoby, o których mowa
w ust. 1 określa Regulamin Rady.
11. Do kompetencji Rady należy:
a) określanie programów długofalowych oraz zatwierdzanie rocznych planów Fundacji,
b) zawieszanie w czynnościach ( z ważnych powodów ) członków Zarządu,
c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
d) przyjmowanie okresowych sprawozdań Zarządu z działalności gospodarczej, ocena rocznych sprawozdań finansowych,
e) udzielanie absolutorium Zarządowi,
f) uchwalanie regulaminu Rady,
g) zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
h) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji,
i) dokonywanie zmian statutu Fundacji,
j) podjęcie uchwały o likwidacji Fundacji,
k) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, akcji i udziałów w spółkach,
l) wykreślony,
ł) dokonywanie uzupełnień w składzie Rady Fundacji,
m) zatwierdzanie wniosków Zarządu o tworzeniu i likwidacji zakładów Fundacji,
n) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Fundacji,
o) rozpatrywanie innych spraw wnoszonych przez Fundatorów i Zarząd.
12. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust. 11 punkt lit. i , j, gdzie wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
13. Przewodniczący Rady Fundacji reprezentuje Fundację w sprawach wynikających ze stosunku pracy wobec Prezesa Zarządu.

ZARZĄD FUNDACJI

§10

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób.
2. Prezesa Zarządu powołuje Rada.
3. Pozostałych członków Zarządu powołuje Rada na wniosek Prezesa Zarządu.
4. Prezes Zarządu Fundacji jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy dla etatowych członków Zarządu i pozostałych pracowników Fundacji.
5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, odpowiada za jej wyniki gospodarcze i finansowe, reprezentuje Fundację na zewnątrz, tworzy i likwiduje zakłady Fundacji oraz określa zasady ich działalności oraz w miarę potrzeb powołuje Zespoły Ekspertów.
6. Zarząd obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego sporządzić i złożyć Radzie Fundacji bilans na ostatni dzień roku kalendarzowego, rachunek zysków i strat za ubiegły rok oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Fundacji w tym okresie. Wymienione dokumenty winne być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa złożenia podpisu powinna być umotywowana.
7. Zarząd jest właściwy we wszystkich innych sprawach Fundacji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji.
8. Prezes Zarządu odpowiada za należyte prowadzenie rachunkowości Fundacji.
9. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji są uprawnieni łącznie dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.
10. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Fundacji.

KOMISJA REWIZYJNA

§11

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, wybieranych ze składu Rady Fundacji.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie i ocena całokształtu działalności Fundacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczej i finansowej oraz bieżącej pracy Zarządu Fundacji,
b) przedkładanie Radzie Fundacji wniosków i zaleceń, wynikających z przeprowadzonych kontroli,
c) przedkładanie Radzie Fundacji wniosków w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Fundacji,
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§12

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w kraju na zasadach rachunku ekonomicznego poprzez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady. Działalnością gospodarczą Fundacji może być również udział w spółce.
2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi.
3. Na czele zakładu stoi kierownik powoływany i odwoływany przez Zarząd.
4. Zakres działalności gospodarczej określa załącznik nr 2 do niniejszego statutu.

INNE POSTANOWIENIA

§13

1. Uchwałę w przedmiocie likwidacji Fundacji z powodu osiągnięcia celów, dla których Fundacja  została ustanowiona lub z powodu wyczerpania się jej środków finansowych i majątku podejmuje Rada.
2. Majątek pozostały po likwidacji zostanie przekazany przez Radę na cele społecznie i  gospodarczo zbieżne z celami Fundacji.
3. O podjęciu uchwały o likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw środowiska.

Załącznik Nr 1
do Statutu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

FUNDATORZY

Bez określenia wysokości udziałów

1. Gmina miejska Mrągowo reprezentowana przez Z-cę Burmistrza Miasta Mrągowo – Romana Wiśnika.
2. Gmina Ruciane Nida reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane Nida Jana  Skulmowskiego oraz Członka Zarządu Miasta i Gminy  Ruciane Nida – Andrzeja Krzynówka.
3. Gmina miejska Kętrzyn reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kętrzyn –  Andrzeja Stefana Sobczaka.
4. Gmina miejska Giżycko reprezentowana przez Burmistrza Miasta Giżycko – Jana Grabowskiego oraz Członka  Zarządu Miasta Giżycko Jana Marcina Pawlucia.
5. Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Suwalskiego Franciszka Wasika.
6. Skarb Państwa reprezentowany przez Wojewodę Olsztyńskiego – Romana Przedwojskiego.
7. Roman Wiśnik
8. Andrzej Stefan Sobczak
9. Franciszek Wasik
10. Roman Przedwojski
11. Roman Władysław Stańczyk
12. Witold Stanisław Berger
13. Wirgiliusz Aleksander Żurowski

Załącznik Nr 2
do Statutu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

I. Przedmiot działalności Fundacji określony jest ustaleniami § 5 Statutu.
II. Formę organizacji działalności Fundacji regulują ustalenia § 9, 10, 11, i 12 Statutu.
III. Organem kierującym działalnością Fundacji jest Zarząd Fundacji, którego kompetencje określa § 10 Statutu.
IV. Składniki majątkowe Fundacji przeznaczone na działalność Fundacji określa § 7 Statutu.
V. Zakres działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.31.Z Tynkowanie
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.34.Z Malowanie i szklenie
43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
50.30.Z Transport wodny śródlądowy pasażerski
58.11.Z Wydawanie książek
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagraniami wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
68.20.Z Wynajem zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
69.10.Z Działalność prawnicza
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.Z Działalność fotograficzna
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
81.29.Z Pozostałe sprzątanie
81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów , wystaw i kongresów
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
84.12.Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami pomocniczymi z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
85.10.Z Wychowanie przedszkolne
85.20.Z Szkoły podstawowe
85.31.A Gimnazja
85.31.B Licea ogólnokształcące
85.31.C Licea profilowane
85.32.A Technika
85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe
85.32.C Szkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.42.B Szkoły wyższe
85.42.Z Zakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane
85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
91.01.A Działalność bibliotek
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

VI. Zasady gospodarki finansowej i ewidencji księgowej:
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową według zasad dotyczących prowadzenia ksiąg handlowych przez podatników nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej.
2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzeń oraz wielkość środków na wynagrodzenia, nagrody dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej określa Rada Fundacji.
3. Fundacja opłaca podatek od wynagrodzeń pracowników i składki z tytułu ubezpieczeń społecznych według zasad przewidzianych dla pracowników gospodarki nieuspołecznionej.
4. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej Fundacji podlegają umorzeniu i amortyzacji według zasad przewidzianych dla gospodarki nieuspołecznionej.
5. Działalność gospodarcza Fundacji opodatkowana jest według zasad obowiązujących osoby prawne nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 

Załącznik Nr 3
do Statutu Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich

Zasięg terytorialny Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz gmin z nim związanych:

1. Miasto Giżycko
2. Miasto Mrągowo
3. Miasto i Gmina Biała Piska
4. Miasto i Gmina Gołdap
5. Miasto i Gmina Mikołajki
6. Miasto i Gmina Pisz
7. Miasto i Gmina Ruciane – Nida
8. Miasto i Gmina Ryn
9. Miasto i Gmina Węgorzewo
10. Gmina Giżycko
11. Gmina Kętrzyn
12. Gmina Kruklanki
13. Gmina Miłki
14. Gmina Mrągowo
15. Gmina Piecki
16. Gmina Sorkwity
17. Gmina Świętajno
18. Gmina Wydminy
19. Gmina Ełk
20. Gmina Prostki