Pollution Stakeholder Platform – baza kontaktów

 

Partnerstwo to także ludzie i organizacje z sąsiednich regionów i krajów, reprezentujące sektor publiczny, prywatny i społeczny czy naukowy, którzy angażują się w dobrowolny, przynoszący wspólne korzyści, nowatorski związek dla podjęcia wspólnych celów społecznych poprzez połączenie swoich zasobów i wiedzy. Inna definicja stwierdza, że: „partnerstwo jest związkiem między organizacjami dwóch lub więcej sektorów, które zobowiązują się do wspólnej pracy w celu podejmowania projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Współpraca z władzami lokalnymi, władzami sąsiednich regionów czy krajów może przynieść liczne korzyści, takie jak wzajemne wsparcie, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony jezior i zrównoważonego zarządzania wodami.

Jednym z takich przykładów jest utworzona baza kontaktów jako model współpracy pomiędzy lokalnymi samorządami. To doskonałe narzędzie, które może znacznie usprawnić działanie i zwiększyć efektywność.  Baza, to również szybsze dotarcie do samorządów, instytucji, z którymi chcielibyśmy nawiązać współpracę, co jest szczególnie ważne przy rozwiązywaniu lokalnych problemów, nie tylko z dziedziny ochrony środowiska.

 

 

Partnership is also about people and organizations from neighboring regions and countries, representing the public, private, social, or scientific sectors, who engage in a voluntary, mutually beneficial, and innovative relationship to achieve common social goals by combining their resources and knowledge. Another definition states that: „a partnership is a relationship between organizations from two or more sectors that commit to working together to undertake projects for sustainable development. Collaboration with local authorities, authorities of neighboring regions, or countries can bring numerous benefits, such as mutual support, exchange of knowledge and experiences, and increased effectiveness in actions for lake protection and sustainable water management.”

One example of this is the established contact database as a model of cooperation between local governments. This is an excellent tool that can significantly streamline operations and increase efficiency. The database also enables quicker access to local governments and institutions with which we wish to establish cooperation, which is particularly important in solving local issues, not only in the field of environmental protection.

 

Model transnarodowej współpracy – PDF

 

Instrukcja do obsługi mapy z kontaktami – https://www.youtube.com/watch?v=X4Nzhf0IiAo