banner01
banner02
banner03

Edukacja

Działalność Mazurskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

W ramach bieżącej działalności w roku 2000 przy Fundacji powstało Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej, którego celem jest podejmowanie inicjatyw proekologicznych, podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej społeczeństwa. Działania w tej sferze, rozwijane są przy zastosowaniu różnorodnych form edukacyjnych i organizacyjnych. Ukierunkowane w pierwszym rzędzie na wzbogacenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska dzieci i młodzieży, jak również społeczeństwa.
Obszarem działania MCEE jest powiatów: giżycki, kętrzyński, mrągowski, piski, węgorzewski, gołdapski oraz Gmina Świętajno i Gmina Rozogi (powiat szczycieński). W 2020r. na terenie działania Centrum znajduje się 279 placówek oświatowych. MCEE współpracuje także z kilkoma społecznymi, ekologicznymi organizacjami pozarządowymi znajdującymi się na terenie działania Centrum. Instytucje na stałe współpracujące z ośrodkiem MCEE w Giżycku to m.in.:

– placówki oświatowe Regionu Wielkich Jezior Mazurskich
– Gminy Regionu WJM
– Starostwa Powiatowe Regionu WJM
– Nadleśnictwa zlokalizowane w Regionie WJM
– Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku
– Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej
– Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej
– Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku
– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie
– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Giżycku
– Mazurski Park Krajobrazowy oraz inne parki krajobrazowe na terenie Warmii i Mazur
– Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
– Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
– Stacja Hydrobiologiczna PAN w Mikołajkach
– Wyższa Szkołą Bezpieczeństwa z Poznania
– 15 Brygada Zmechanizowana w Giżycku
– Energa Oświetlenie,
– Engine Polska