FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH

 

w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Zakres i zasady organizacji konkursu oraz warunki przyznania dofinansowania realizacji projektu określa dokument pn: Regulamin konkursu nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Poddziałanie 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe

Celem partnerstwa są:

wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji projektu partnerskiego, mającego na celu przede wszystkim zwiększenie Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnianie interwencji krajowej) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego (powiaty olecki, gołdapski, ełcki)

Celem głównym Programu Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018-2022 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) jest:

Zabezpieczenie populacji docelowej dziewczynek w wieku 11-13 lat szczepionką przeciwko HPV i objęcie populacji działaniami edukacyjnymi dotyczącymi zachorowalności na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu oraz brodawek narządów płciowych, w latach 2018-2022 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

(Załącznik nr 2 do ogłoszenia – Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu- Program Polityki Zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2018-2022 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) – w szczególności działania edukacyjne oraz szczepienia dziewcząt w wieku 11-13 lat.)

Planowany okres realizacji projektu: sierpień 2020 r. – lipiec 2022 r.

W przypadku przystąpienia partnera do realizacji projektu w ramach działania 10.7 Liderem projektu (partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu) będzie FUNDACJA OCHRONY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH, partnerami będą podmioty spoza sektora finansów publicznych, wybrane w wyniku niniejszego naboru.

Szczegóły w Ogłoszeniu o naborze na partnera.

Ogłoszenie o naborze na partnera

Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – zal_10_Program_Polityki _Zdrowotnej

Załącznik nr 3 – REGULAMIN KONKURSU_HPV