Szanowni Państwo,

Przedstawiamy informacje nt. projektu jakie otrzyma Nasza Fundacja 💦🌱(po spełnieniu wszystkich warunków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie).
Projekt LTPL00027 – Ekologiczna sieć wód – transgraniczna koncepcja ochrony i rewitalizacji rzek i jezior.
WATER ECOLOGICAL NETWORK (WEN) „Water ecological network – cross-border concept of protection and revitalization of rivers and lakes”

Beneficjenci:
1. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich (Lider projektu) – wartość projektu – 395 773,87 EUR
2. Gmina Kruklanki – wartość projektu – 289 225,12 EUR
3. Administracja Samorządu Rejonu Trockiego – wartość projektu – 288 137,25 EUR

Całkowita wartość projektu – 973 136,24 EUR
Całkowita kwota dofinansowania projektu z EFRR- 778 508,98 EUR

Celem projektu jest wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej i zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, a także zmniejszenie zanieczyszczenia na granicy Polski i Litwy poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz wdrożenie wspólnego programu ochrony i rewitalizacji rzek, jezior i innych siedlisk wodnych na obszarze transgranicznym z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i programów.

Działania po stronie Fundacji w projekcie:

1. Transgraniczne Dni Ziemi – Piknik Ekologiczny w dniu 21 kwietnia 2024 r. dla 100 osób (80 LP1, 10 PP2, 10 PP3) w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, miłośników przyrody, pracowników ośrodków ekologicznych, młodzieży, dzieci,
społeczności lokalnej.

2. Warsztaty badawcze w Centrum Badawczym UW nad Jeziorem Roś – 05.2024 (3 dni) dla 30 osób (10 LP1, 10 PP2, 10 PP3) w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, naukowców, specjalistów, pasjonatów przyrody.

3. Okresowe pomiary czystości wody w Giżycku podczas rejsu edukacyjnego (z wykorzystaniem zakupionego sprzętu).Pomiary w odstępach miesięcznych (VI-IX.2024) dla 30 osób LP1, w tym specjalisty, studentów i przeszkolonych nauczycieli.

4. Ekologiczny konkurs plastyczny dla szkół (LP1, PP2, PP3) z okazji Dni Wody w dniu 22 marca 2025 r. Uczestnicy mają za zadanie zaprojektować wymarzony, ekologiczny plac zabaw.

Fundacja wybuduje plac zabaw „Mazurski Szczupak” jako przykład przyjaznego naturze miejsca do spędzania czasu z rodziną. Przy ul. Łuczańskiej 1 w Giżycku powstanie plac zabaw na cele edukacyjno – rekreacyjne. Plac zabaw w kształcie ryby ( szczupaka) przeznaczony będzie dla grupy wiekowej 4-12 lat wraz z urządzeniami towarzyszącymi: huśtawka z siedziskiem „bocianie gniazdo”, 1 łódka bez podłogi z żaglem, 1 bujak w kształcie pszczoły, 5 słupków do skakania w kształcie lilii wodnych; urządzenia z tworzywa z recyklingu: 1 karuzela nowoczesna – koło obrotowe, 1 kubełek obrotowy.
Zdjęcia placu zabaw w Kozienicach pochodzą ze strony: https://archgoods.eu/

5. Zielona szkoła – obóz dla dzieci VIII.2025 dla 30 osób (10 LP1, 10 PP2, 10 PP3) w tym specjaliści, nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, pasjonaci przyrody.

6. Opracowanie Programu ochrony i rewitalizacji rzek, jezior i innych siedlisk wodnych na obszarze przygranicznym z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i programów – dokument w 2 językach PL, LT (we współpracy z partnerami) oraz aplikacja z mapą z zaznaczonymi miejscami zbiórki odpadów z łodzi i jachtów. Miejsca gromadzenia odpadów zostaną ustalone po analizie uzyskanych wyników badań.

Jako ekspert nasza Fundacja będzie odpowiedzialna za prawidłowe wdrożenie pilotażowego systemu monitoringu wody u wszystkich partnerów (określenie parametrów urządzeń, wskaźników i procedur pomiarowych) – autonomiczna boja pomiarowa, dron wodny, mobilny miernik jakości wody.
Projekt jest komplementarny z projektem „Lake Connect”, który jest realizowany w ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027, cel 2.1 Zrównoważone wody, zakłada współpracę władz, organizacji pozarządowych i naukowców na rzecz ograniczenia wpływu turystyki na jakość wody w jeziorach.

Przeprowadzone w ramach projektu pilotażowe badania jakości wody w wybranych zbiornikach wodnych zostaną zaprezentowane naukowcom. Wstępna inwentaryzacja zanieczyszczeń jezior pozwoli na lepszą identyfikację problemu i zwiększy wiedzę samorządów na temat wpływu turystyki na jakość wód.